Blog

FANAMBARANA FAMPAHATSIAHIVANA

Manoloana ny fandrahonana hitifitra amin’ny basy sy fanimbana ny fitaovana fiasana izay nihatra tamin’ny mpanao gazety iray tao amin’ny tetezana Kalandy, Distrikan’i Mandritsara, faritra Sofia, ny alahady 24 jolay 2022 dia manameloka ny endrika herisetra rehetra atao amin’ny mpanao gazety, eo am-panatanterahana ny asany ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara.
Mampahatsiahy ireto andinin-dalàna ao amin’ny Lalàna 2020-006 mifehy ny Serasera amin’ny haino vaky jery, manaraka ireto.

👉 And 68 : « Izay herisetra rehetra ataon’ny vatantenan’olona na fikambanana, manampahefana ara-panjakana amin’ny toerana misy ny mpanao gazety, na ny ekipa mpanao fanadihadiana izay manimba ny fitaovana fiasan’ny mpanao gazety dia iharan’ny fanenjehana sy sazy araka ny fepetra ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny ady heloka »
👉 And 60 :  » Ny mpanao gazety rehetra dia mitaky ny fahalalahana miditra amin’ny loharanom-baovao rehetra sy ny zo hanao ny fanadihadiana malalaka mikasika ny zava-misy rehetra izay iankinan’ny fiainam-bahoaka »
👉 And 20 : « Ny zo ara-tsary dia ny zon’ny olona rehetra manohitra ny fakàna sary azy sy ny fananany ary ny fanapariahana izany tsy nahazoana alalana mazava mialoha avy aminy ».
Koa manentana ny tsirairay handray ny andraikitra manandrify azy manaraka ny voalazan’ny Lalàna. Tsikaritra mantsy tato ho ato ny tsy fanajana ny fahalalahan’ny mpanao gazety, indrindra ireo mpaka sary, manatanteraka ny asany.
Efa nametraka fitoriana ilay mpanao gazety niharan’ny herisetra. Andrasana ny tohiny.
Ny Filohan’ny OJM
RASOLOARISON Monica